Algemene voorwaarden

Onderwerpen

Praktijkinformatie

Bij Fysiotherapie Emmastraat hebben wij de volgende specialisaties:

 • Algemene Fysiotherapie
 • Manuele Therapie
 • Bekkenfysiotherapie
 • Haptonomie
 • Psychosomatische fysiotherapie
 • Echografie
 • Sportblessures
 • Beweegprogramma's
 • Running therapie
 • Fit for 2 - Zwangerfit

Kwaliteit

Bij Fysiotherapie Emmastraat staat kwaliteit hoog in het vaandel. Alle therapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF; Koninklijk Genootschap Fysiotherapie en in het B.I.G.-register voor zorgverleners.

Wat vraagt Fysiotherapie Emmastraat van u?

Om ervoor te zorgen dat de behandelingen efficiënt en goed verlopen vragen wij van u het volgende:

 • Neem een geldig Identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee naar uw eerste afspraak.
 • Wanneer u een verwijzing van uw huisarts of specialist heeft, neem deze de eerste afspraak mee.
 • Als u uw afspraak wilt verzetten of afzeggen, bel het liefst minimaal 24 uur van tevoren.
 • Neem plaats in onze wachtkamer tot u door uw therapeut wordt opgehaald.
 • Als u vragen heeft kunt u ons bellen, of in de wachtkamer van de praktijk op de bel drukken.
 • Wees eerlijk en open over uw klachten en informatie die eventueel waardevol kan zijn voor uw therapeut, hoe meer u ons verteld, hoe beter wij u kunnen helpen met uw klachten.
 • Vul de vragenlijsten die u gestuurd worden tijdig in, zo kan uw therapeut een goed beeld krijgen van uw klachten en een passend behandelplan opstellen.

Patiëntenregistratie

Uw behandelend therapeut registreert uw administratieve en medische gegevens, op deze registratie is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing. Alle medewerkers van Fysiotherapie Emmastraat hebben toegang tot deze gegevens, en voor elke medewerker geldt een geheimhoudingsplicht. Een aantal zorgverzekeraars vraagt ons klinimetriegegevens te delen voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles, wanneer u niet wilt dat wij uw gegevens delen kunt u dit aangeven bij uw therapeut. Fysiotherapie Emmastraat heeft een privacyreglement.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Het aantal behandelingen waar u recht op heeft is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij de behandelingen rechtstreeks, dan ontvangt u geen nota.  Behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar worden bij u in rekening gebracht. Controleer eventueel zelf uw verzekeringspolis betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Als u vragen heeft over uw verzekering  kunt u deze stellen aan uw behandelend therapeut.

Klachten regelement

Bij Fysiotherapie Emmastraat streven wij ernaar om u zo goed  en professioneel mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks klachten hebben over uw behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat kunt u dit kenbaar maken aan uw therapeut zelf, of aan onze vertrouwenspersoon Rikie Beekmans. Wanneer het voor u prettig is kunt u een bekende uit uw familie of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.
Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk een gesprek te laten plaatsvinden om uw klacht helder te krijgen en een oplossing te vinden naar ieders tevredenheid. Het is ook mogelijk om via het KNGF;  Koninklijk Genootschap Fysiotherapie een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Mocht het gesprek met uw therapeut niet het gewenste resultaat opleveren is het mogelijk gebruik te maken van een klachtenprocedure bij het KNGF conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie heeft drie instanties waar u terecht kunt met uw klacht:

 • De Klachtencommissie van het KNGF
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Wanneer u uw klacht schriftelijk wil indienen bij het KNGF kunt u deze sturen naar: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Privacy

Voor onze eigen administratie en de declaratie bij de zorgverzekeraar houden wij uw administratieve gegevens bij. Om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen en wanneer nodig u te kunnen doorverwijzen of te kunnen overleggen met uw huisarts of specialist houden wij een medisch dossier bij. Op alle gegevens die wij van u registreren is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing, deze bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens en het beheer hiervan. Voor alle personen binnen de praktijk die toegang hebben tot uw gegevens geldt een geheimhoudingsplicht. U heeft te allen tijde het recht om uw eigen patiëntgegevens in te zien en indien u van mening bent dat deze gegevens onjuist zijn kunt u uw therapeut vragen deze te wijzigen.

Om de kwaliteit van onze behandelingen en de algemene kwaliteit van de praktijk te waarborgen worden kwaliteitscontroles uitgevoerd door een aantal zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars vraagt ons klinimetriegegevens te delen voor het uitvoeren van de kwaliteitscontroles, wanneer u niet wilt dat wij uw gegevens delen kunt u dit aangeven bij uw therapeut.

Download hier onze privacyverklaring 

Bejegening

Fysiotherapie Emmastaat heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor de omgang met en behandeling van haar patiënten. De volgende richtlijnen worden door ons gehanteerd:

 • Het behandelplan en de werkwijze van de behandeling worden voorafgaand aan de eerste behandeling uitgelegd aan de patiënt. Hierbij wordt aangegeven welke handelingen de therapeut zal verrichten. Als u bezwaren heeft tegen (een van de) handelingen dient u dit vooraf aan te geven.
 • Indien wegens (geloofs-) overtuigingen tegen bepaalde behandelingen of vormen van behandelingen bezwaar is dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de therapeut conform deze overtuigingen een passende behandeling kan vinden en dit met u kan overleggen.
 • Wanneer u een voorkeur heeft behandeld te worden door een therapeut van dezelfde sekse kunt u dit bij het maken van uw eerste afspraak aangeven.
 • Fysiotherapeutische behandelingen geschieden in een afgescheiden ruimte waar enkel u en uw behandelend therapeut aanwezig zijn. Indien uw therapeut het zinnig vindt als er een derde persoon aanwezig is, ofwel een andere therapeut voor een consult of eventueel een stagiaire, zal vooraf toestemming worden gevraagd.
 • De therapeut en eventueel andere aanwezigen dienen zich respectvol en professioneel te gedragen tegenover de patiënt.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met de behandelend therapeut en eventueel een vertrouwenspersoon overlegd worden of er een andere therapeut ingezet wordt of de behandeling beëindigd zal worden.
 • Alle onderwerpen die besproken worden met de patiënt zullen als vertrouwelijk beschouwd worden en worden niet met derden besproken.
 • Indien u als patiënt van mening bent dat de praktijk niet juist omgaat met u of met uw gegevens kunt u onze klachtenregeling raadplegen.

Huisreglement

 • Het is binnen de praktijk verboden om te roken.
 • De oefenruimte alleen met schone sportschoenen betreden, het dragen van sport- of vrijetijdskleding is hier vereist.
 • Het nuttigen van etens- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.
 • Gelieve geen waardevolle spullen in de kleedkamers achter te laten. U kunt hiervoor gebruikmaken van de daarvoor bedoelde locatie in de oefenzaal.
 • Voor het gebruik van de apparaten is het gebruik van een handdoek i.v.m. de hygiëne vereist.
 • Computers worden uitsluitend door de fysiotherapeut gebruikt, behalve de computer voor het pointsysteem.
 • Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te melden (anders wordt 75% van het geldende tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht).
 • Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie na de intake door te nemen en bij onduidelijkheden dit te bespreken met uw fysiotherapeut of zorgverzekeraar.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de zich in dit gebouw of directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 • Indien u opmerkingen, ideeën, etc., heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
 • Bij het nog herstellen van een ziekte is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg met de behandelend fysiotherapeut.
 • Gebruik voor het parkeren van uw auto de daarvoor gemarkeerde parkeerplaatsen.
 • U heeft te allen tijde de mogelijkheid tot het indienen van een klacht, u kunt deze klacht bespreken met ons vertrouwenspersoon Rikie Beekmans. Ook kunt u deze klacht schriftelijk beargumenteren, een formulier hiervoor kunt u krijgen van uw therapeut. Hierna zal uw klacht in behandeling worden genomen en er zal worden geprobeerd om samen met u tot een oplossing te komen.
 • Uw persoonlijke gegevens worden alleen overlegd met derden na uw goedkeuring. Uw gegevens zullen altijd vertrouwelijk behandeld worden.
 • Bij ziekte of afwezigheid van uw therapeut zullen wij proberen u tijdig af te bellen en een nieuwe afspraak met u te plannen. Bij langdurige afwezigheid van de therapeut, door bijvoorbeeld ziekte, zorgen wij voor vervanging. Ook hier krijgt u tijdig bericht over.
 • U heeft recht op inzage in uw dossier.
 • Wij streven naar voortdurende verbetering van onze kwaliteit van zorg. Daarom zullen wij u vragen naar uw mening over de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg door middel van een tevredenheidenquête.

Meer informatie kunt u vinden in onze praktijkfolder en in patiëntenvoorlichting folders in onze praktijk.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van Fysiotherapie Emmastraat zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u en uw therapeut.

Fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Het aantal behandelingen waar u recht op heeft is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij de behandelingen rechtstreeks, dan ontvangt u geen nota. Mocht onze praktijk geen overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar ontvangt u een nota van ons, welke u zelf kunt declareren bij de zorgverzekeraar. Behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar worden bij u in rekening gebracht. Controleer eventueel zelf uw verzekeringspolis betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Als u vragen heeft over uw verzekering  kunt u deze stellen aan uw behandelend therapeut.

Wanneer uw behandelingen niet (meer) vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekeringen dient u deze zelf te betalen. Dit kunt u ter plekke in de praktijk doen, zowel contant als per pin, of u krijgt een nota van ons mee die u binnen een termijn van veertien dagen dient te betalen.

 • De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing bij Fysiotherapie Emmastraat:
 • U als patiënt bent ten alle tijden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de door de therapeut verleende diensten.
 • Bij verhindering van een afspraak dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden, anders wordt 75% van het geldende tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.
 • Betaling van nota’s dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen en/of wettelijke rente te vorderen over het gefactureerde bedrag.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, inclusief buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.